Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI PRZYCZEPEK TISKOR RAKOWIEC
§ 1 WSTĘP
1. Niniejszy Regulamin [zwany dalej Regulaminem] został wydany przez firmę FHU TISKOR z siedzibą
przy ul. Spacerowej 9h 82-500 Rakowiec, NIP 581-180-31-78 zwanej dalej
WYNAJMUJĄCYM.
2. Regulamin określa zasady i warunki najmu przyczep od FHU TISKOR na podstawie zawieranych
umów najmu.
3. Regulamin stosuje się do wszystkich umów zawieranych przez FHU TISKOR, chyba że umowa
stanowi inaczej.
4. Ilekroć w Regulaminie bądź umowie mowa jest o:
– NAJEMCY – należy przez to rozumieć osobę wynajmującą przyczepę wskazaną w Umowie;
– WYNAJMUJĄCYM – należy przez to rozumieć FHU TISKOR z siedzibą w Rakowcu;
– PRZYCZEPIE – należy przez to rozumieć przyczepę stanowiącą przedmiot umowy najmu.
§ 2 PRZEDMIOT NAJMU
Przedmiotem umów najmu są lekkie przyczepy, którymi dysponuje Wynajmujący.
§ 3 NAJEMCA
1. NAJEMCĄ może być osoba, która:
· ukończyła 21 lat,
· posiada i przedstawi WYNAJMUJĄCEMU ważny dokument stwierdzający tożsamość osoby, tj. dowód
osobisty albo paszport wymagany w szczególności w przypadku obywateli spoza Unii Europejskiej,
· posiada i przedstawi WYNAJMUJĄCEMU ważne, od co najmniej 2 lat, prawo jazdy uprawniające do
kierowania pojazdem, a w przypadku obywateli spoza Unii Europejskiej – międzynarodowa prawo
jazdy,
· figuruje w dowodzie rejestracyjnym samochodu holującego PRZYCZEPĘ lub posiada
udokumentowane prawo do dysponowania nim.
· w przypadku osób prawnych przedstawi pisemne upoważnienie do czynności związanych z zawarciem
umowy najmu przyczepy w przypadku, jeżeli dokonuje go osoba inna niż wynika to z odpisu KRS lub
zaświadczenia z CEIDG.
2. NAJEMCA ponosi pełną odpowiedzialność za PRZYCZEPĘ od momentu jej wydania do momentu zwrotu
dokonanego na podstawie protokołów wydania oraz zwrotu.
3. NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie najmu.
§ 4 WYDANIE I ZWROT PRZYCZEPY
1. Wydanie i zwrot PRZYCZEPY następuje na terenie WYPOŻYCZALNI FHU TISKOR – Rakowiec ul Spacerowa 9h,
stanowiącego jednocześnie adres siedziby WYNAJMUJĄCEGO.
2. PRZYCZEPĘ można rezerwować telefonicznie jak również wysyłając zapytanie za pomocą formularza
kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.tiskor.pl. W przypadku rezerwacji
NAJEMCA wpłaca na konto WYNAJMUJĄCEGO zaliczkę na poczet opłaty za wynajem w wysokości 50%
zakładanego czasu trwania umowy.
3. Doba wynajmu trwa 24 godz. od chwili rozpoczęcia najmu. Opóźnienie w zwrocie przyczepy powyżej 59 minut
spowoduje naliczenie opłat zgodnie z § 9 Regulaminu.
4. Najemca zobowiązany jest zwrócić PRZYCZEPĘ z kompletem dokumentów w stanie, w jakim ją wydano
NAJEMCY. WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania PRZYCZEPY od
NAJEMCY na jego koszt w przypadku stwierdzenia użytkowania jej z naruszeniem warunków określanych w
regulaminie.
5. Zamiar przedłużenia wynajmu NAJEMCA powinien zgłosić WYNAJMUJĄCEMU i uzyskać zgodę minimum 12
godzin przed upływem terminu zwrotu. W innym przypadku PRZYCZEPA zostanie zgłoszona na policję jako
skradziona, a NAJEMCA zobowiązuje się zapłacić za każdą rozpoczętą dodatkową dobę bezumownego
korzystania z PRZYCZEPY karę umowną zgodną z cennikiem FHU TISKOR.

6. W wypadku zwłoki lub opóźnienia w zwrocie PRZYCZEPY bez zgody WYNAJMUJĄCEGO, WYNAJMUJĄCY
upoważniony jest do odbioru PRZYCZEPY z każdego miejsca oraz do obciążenia NAJEMCY pełnymi kosztami
z tym związanymi.
7. W przypadku zwrotu lub pozostawienia PRZYCZEPY niesprawnej lub z uszkodzeniami uniemożliwiającymi
jazdę zgodnie z prawem WYNAJMUJĄCY obciąży NAJEMCĘ kosztami holowania i naprawy PRZYCZEPY.
§ 5 SERWIS, STAN TECHNICZNY I AWARIE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego wynajmowanej PRZYCZEPY należy zgłaszać
WYNAJMUJĄCEMU w chwili najmu lub po odbyciu jazdy próbnej w obecności WYNAJMUJĄCEGO.
2. W razie wypadku, awarii lub niesprawności PRZYCZEPY, NAJEMCA zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić WYNAJMUJĄCEGO na numer tel. 888-372-526
3. NAJEMCA nie ma prawa dokonywać żadnych napraw bez zgody WYNAJMUJĄCEGO. Najemca pokryje koszty
związane z takimi działaniami. Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez WYNAJMUJĄCEGO odszkodowania
na zasadach ogólnych.
4. W przypadku unieruchomienia PRZYCZEPY niezawinionego przez NAJEMCĘ na okres dłuższy niż 4 godziny
WYNAJMUJĄCY, w miarę możliwości, zapewni NAJEMCY przyczepę zastępczą tej samej ładowności lub
wyższej albo usunie przyczynę unieruchomienia PRZYCZEPY. W przypadku, gdy zgłoszenie następuje w
godzinach między 18:00 a 7:00 rano termin usunięcia przyczyny unieruchomienia lub zapewnienia
PRZYCZEPY zastępczej liczony jest od godziny 7:00 rano. Za okres oczekiwania na usunięcie przyczyny
unieruchomienia lub zapewnienie PRZYCZEPY zastępczej czynsz za wynajem PRZYCZEPY ulega
odpowiedniemu obniżeniu.
§ 6 KAUCJA
1. Za wynajem PRZYCZEPY pobierana jest kaucja. Kaucja może być wniesiona do kasy wypożyczalni w gotówce
lub w formie przelewu na nr bankowy FHU TISKOR.
2. W przypadku gdy NAJEMCA nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym pojazdu holującego PRZYCZEPĘ
pobierana jest kaucja dodatkowa zgodna z tabelą opłat dodatkowych (§ 10)
3. Kaucja jest zwracana NAJEMCY po zwrocie PRZYCZEPY i podpisaniu przez strony protokołu zwrotu.
4. W przypadku zwrotu PRZYCZEPY w stanie niezgodnym z protokołem wydania lub stwierdzenia naruszenia
przez NAJEMCĘ, któregoś z obowiązków wynikających z § 7 Regulaminu lub Umowy, z kaucji zostanie
potrącona opłata wynikająca z § 9 Regulaminu.
5. Zwrot kaucji lub jej części następuje w formie, w jakiej została wniesiona, w terminie 7 dni od dnia zwrotu
PRZYCZEPY potwierdzonego protokołem zwrotu.
6. Kaucja może zostać wniesiona tylko w PLN.
§ 7 OBOWIĄZKI NAJEMCY
1. NAJEMCA zobowiązany jest do eksploatacji PRZYCZEPY zgodnie z jej przeznaczeniem.
2. Przez cały okres najmu NAJEMCA zobowiązany jest do:
· przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji,
· przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
· stosowania się do ograniczeń dopuszczalnej ładowności PRZYCZEPY określonej w dowodzie
rejestracyjnym.
· właściwego zabezpieczenia PRZYCZEPY przed kradzieżą, oraz parkowania przyczepy w bezpiecznym
miejscu.
3. NAJEMCA jest zobowiązany do zwrotu PRZYCZEPY w stanie nie pogorszonym ponad stan wynikający z jego
prawidłowej eksploatacji,
4. Koszt naprawy ogumienia podczas eksploatacji PRZYCZEPY ponosi NAJEMCA.
5. NAJEMCA jest obowiązany zwrócić PRZYCZEPĘ czystą w środku i na zewnątrz.
6. Przemieszczanie się z wynajętą PRZYCZEPĄ poza granice RP jest zakazane bez wczesniejszej zgody na piśmie.
7. Podnajmowanie wynajętej PRZYCZEPY, przekazywanie w bezpłatne używanie lub udostępnianie innym
osobom niż wskazani w Umowie jest zakazane.
8. WYNAJMUJĄCY ma prawo kontroli sposobu użytkowania wynajętej PRZYCZEPY.
9. Stosowania się do zakazu przewozu zwierząt w PRZYCZEPIE.

§ 8 OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO
1. WYNAJMUJĄCY obowiązany jest do wydania PRZYCZEPY posiadającej co najmniej ubezpieczenie OC.
2. WYNAJMUJĄCY wydaje NAJEMCY PRZYCZEPĘ czystą.
3. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że wynajmowana PRZYCZEPA na podstawie posiadanej wiedzy jest sprawna.
§ 9 USZKODZENIA I KRADZIEŻ PRZYCZEPY
1. W razie uszkodzenia PRZYCZEPY, kolizji lub wypadku NAJEMCA zobowiązany jest natychmiast powiadomić
WYNAJMUJĄCEGO na numer +48 888-372-526, a w przypadku kradzieży PRZYCZEPY, jej wyposażenia lub
aktów wandalizmu również policję. Dodatkowo NAJEMCA zobowiązany jest dostarczyć pisemny opis
zdarzenia, prawo jazdy i dokument tożsamości do wskazanego przez WYNAJMUJĄCEGO zakładu
ubezpieczeń w terminie 3 dni od zdarzenia. W przypadku kradzieży PRZYCZEPY NAJEMCA zobowiązany jest
zwrócić niezwłocznie dokumenty WYNAJMUJĄCEMU.
2. W przypadku, gdy szkoda nastąpiła nie z winy NAJEMCY (nie dotyczy szkód parkingowych i kradzieży) celem
uniknięcia odpowiedzialności własnej NAJEMCA powinien dostarczyć pisemne i szczegółowe oświadczenie
sprawcy zdarzenia przyznającego się do winy.
3. W przypadku szkód kradzieżowych, kolizji z winy WYNAJMUJĄCEGO, szkód parkingowych i aktów
wandalizmu WYNAJMUJĄCY odpowiada materialnie tylko do wysokości udziału własnego.
4. WYNAJMUJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w PRZYCZEPIE.
§ 10 TABELA OPŁAT DODATKOWYCH
Zwrot PRZYCZEPY poza siedzibą Wynajmującego w odl. do 10km 50 zł
Opłat za rezygnację z wynajmu na mniej niż 48h przed wynajmem 25 zł
Kaucja dodatkowa 500 zł
Holowanie PRZYCZEPY stawka za km. liczony w jedną stronę 4 zł
Udział własny – dla PRZYCZEPY 500 zł
Brak dokumentów PRZYCZEPY 500 zł
Brak polisy ubezpieczeniowej 200 zł
Zwrot brudnej PRZYCZEPY 20 zł
Złamanie zakazu przewożenia zwierząt 100 zł
Udostępnienie PRZYCZEPY osobie nieuprawnionej 250 zł
Zwrot PRZYCZEPY do 4godzin po terminie 20 zł
Zwrot przyczepy powyżej 4 godzin stawka jak za kolejne doby
Podmiana części lub dokonanie przeróbek w PRZYCZEPIE Do wys. strat
Użytkowanie PRZYCZEPY niezgodnie z przeznaczeniem Do wys. strat
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
WYNAJMUJĄCEGO.
2. NAJEMCA wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją i wynajmem
samochodu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych [Dz. U. z 2002 roku
nr 101, poz. 926 – t.j. z późń. zm.].

Regulamin wypożyczalni rusztowań TISKOR Rakowiec
WARUNKI NAJMU
PRZEDSIĘBIORCY:
– przedstawienie dokumentów rejestrowych: zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON, wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 3 m-ce) lub odpowiednio zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
– pisemne pełnomocnictwo (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu przez osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu
KLIENCI INDYWIDUALNI (nie prowadzący działalności):
– dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem
– dokument potwierdzający zameldowanie (np. rachunek za media)
UWAGA: WYNAJMUJĄCY ROZPOCZYNAJĄCY WSPÓŁPRACĘ PROSZENI SĄ O ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW CO NAJMNIEJ DOBĘ PRZED PLANOWANYM ODBIOREM SPRZĘTU.
Minimalny okres najmu wynosi 5 dni na rusztowania stalowe (płatne w dniu odbioru sprzętu)
Wpłata kaucji – wysokość uzależniona od ilości wypożyczonego sprzętu i czasu najmu.
UWAGA: WPŁACENIE 100 % WARTOŚCI RUSZTOWANIA ZWALNIA Z PRZEDSTAWIANIA DOKUMENTÓW Firma FHU TISKOR może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów lub odmówić wynajęcia sprzętu.

2.REGULAMIN

1. Najemca wynajmie i podstawi w siedzibie Wynajmującego w czasie uzgodnionym z Wynajmującym odpowiedni transport.
2. Załadunek i rozładunek rusztowań należy do obowiązku :
– Najemcy, jeśli Najemca najmuje rusztowania bez zlecenia Wynajmującemu montażu wynajętego rusztowania.
Jeśli strony postanowią inaczej, koszt ten będzie ujęty w pkt.5 § 4.
3 W przypadku, gdy Najemca najmuje rusztowania bez zlecenia Wynajmującemu montażu wynajętego rusztowania – z chwilą dokonania załadunku rusztowań na samochód rozpoczyna się okres najmu.

§ 7
1. Płatność czynszu najmu następuje na podstawie rachunku wystawionego przez Wynajmującego
2. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania rachunku bez swojego podpisu, a upoważnienie to ważne jest bezterminowo do momentu jego pisemnego odwołania.
3. W przypadku nie dotrzymania terminu zapłaty Wynajmujący może naliczyć za przeterminowane płatności odsetki w wysokości 1 % w stosunku dziennym od wartości zobowiązania.

§ 8
1. Najemca zobowiązuje się do odbioru rusztowania na podstawie Protokołu Wydania i Odbioru i użytkowania rusztowań zgodnie z ich przeznaczeniem, a także nie czynienia żadnych trwałych zmian w wynajętych elementach.
2. Najemca zobowiązuje się utrzymać wynajęte rusztowanie w stanie odpowiadającym stanowi w momencie ich otrzymania i zwróci rusztowania w stanie nie pogorszonym.
3. Elementy rusztowań należące do Wynajmującego oklejone są naklejkami o treści:
„ WYNAJEM RUSZTOWAŃ” tel.: 888-372-526 TISKOR”.
4. W przypadku zwrotu elementów rusztowań nie należących do Wynajmującego, Wynajmujący może przyjąć te elementy lecz wyznaczy dodatkową opłatę za każdy taki element wysokości do 20% wartość tegoż elementu według cennika Wynajmującego.

§ 9
1. W przypadku zwrotu niekompletnego lub uszkodzonego rusztowania, Najemca zapłaci w dniu zwrotu rusztowań Wynajmującemu, nie później jednak, niż w dniu określonym przez Wynajmującego jako termin zapłaty za wynajem rusztowań koszt elementów rusztowania według cennika ustalonego przez Wynajmującego, zawartego w treści Protokołu Wydania i Odbioru.

§ 10
Najemca zobowiązany jest do zwrócenia oczyszczonych podestów, pomostów komunikacyjnych oraz podstaw śrubowych. Ustala się opłatę za oddanie przez Najemcę nie oczyszczonych z zapraw budowlanych podestów, pomostów komunikacyjnych oraz podstaw śrubowych w kwocie 15,00 zł za sztukę .

§ 11
1. Przedłużenie okresu najmu może nastąpić tylko za zgodą strony Wynajmującej najpóźniej 3dni przed ustalonym terminem.
2. Gdy Wynajmujący nie wyrazi zgody na wydłużenie okresu najmu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu rusztowań w ustalonym terminie, lub do natychmiastowego zwrotu gdy ustalony termin upłynął.
2. Przedłużenie umowy najmu może nastąpić tylko na drodze pisemnej.
3. Chęć przedłużenia okresu najmu Najemca zobowiązany jest zgłosić stronie Wynajmującej nie później niż trzy dni do zakończenia pierwotnej umowy w formie telefonicznej i najpóźniej w dniu zakończenia ustalonego terminu najmu podpisać nową umowę najmu.
4. Gdy skończy się okres najmu i nie zostanie wydłużony, Wynajmujący w każdym czasie może zażądać zwrotu rusztowań lub samodzielnie odebrać je Najemcy bez uprzedzenia. Powstałe koszty demontażu i transportu w powyższej sytuacji ponosi Najemca.
5. W przypadku nie terminowego zwrotu przedmiotu najmu Najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 200 zł za każde 100 m2 ( 100 zł za 50 m2 , 50 zł za 25m2) wynajętego rusztowania za każdy dzień bezumownego korzystania z rusztowania.
§ 12
1.Wynajmujący po stwierdzeniu, że w okresie użytkowania przez Najemcę rusztowania, brakuje części jego elementów, bądź część z nich jest uszkodzona, może je w trybie natychmiastowym odebrać Najemcy. Najemca w powyższym przypadku i w każdym innym związanym z nieprzestrzeganiem warunków umowy jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu za transport, wynajem i montaż w trybie natychmiastowym.
§ 13
Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz zdemontować i zabrać rusztowanie w każdym czasie w przypadku gdy Najemca nie dotrzyma terminów płatności czynszu lub innych należności przysługujących Wynajmującemu.

§ 14

W przypadku dochodzenia roszczeń, z tytułu braku zapłaty przez Najemcę, na drodze polubownej, procesowej oraz egzekucyjnej, prowadzonych przez firmę windykacyjną w imieniu i na rzecz Wynajmującego, Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z tym postępowaniem.

§ 15
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16
W sprawach spornych, nie ujętych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.